امروز جمعه, 25 خرداد 1403، خوش آمدید

لیست کلاس های مجازی

آقای شعله دوشنبه، 24 آبان 1400 - 10:15
جدول زیر، لیست کلاس های مرکز است که به صورت حضوری در کلاس های دانشگاه تشکیل می شود:
نام‌درس نام‌خانوادگی مدرس برنامه‌هفتگی نحوه تشکیل
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(بخش آگاهی) کبری شش پری پ-08:00-11:00 حضوری
مبانی توانبخشی یاسر بشیری پ-11:00-13:00 حضوری
سازمان ها و مراکز فرهنگی سیده فاطمه حسینی دربرزی پ-11:00-14:00 حضوری
روش آموزش روخوانی-حفظ قرآن کریم مجتبي  آمرکاشي پ-11:00-14:00 حضوری
روش تحقیق امیرحسین فرخ زادنیا پ-12:00-15:00 حضوری
وبلاگ نویسی امیرحسین دانشمندی پ-13:00-16:00 حضوری
جامعه شناسی فرهنگی ایران توحید دادخواه جویباری پ-14:00-17:00 حضوری
رفتارشناسی مربی پایه شهرام  خوشنویس پ-14:00-17:00 حضوری
صوت و لحن پایه مریم نجفی لیواری پ-14:00-17:00 حضوری
تاریخ تفاسیر امیرحسین فرخ زادنیا پ-15:00-17:00 حضوری
گروه هدف خانواده یاسر بشیری پ-17:00-19:00 حضوری
ادیان الهی و فرق اسلامی امیرحسین فرخ زادنیا پ-17:00-20:00 حضوری
قصه گویی قرآنی کبری شش پری پ-17:00-20:00 حضوری
روش تدریس پیشرفته ناهید صایمیان پ-17:00-20:00 حضوری
خانواده و فرهنگ توحید دادخواه جویباری پ-18:00-20:30 حضوری
ارتباطات انسانی در متون دینی امیرحسین فرخ زادنیا ج-08:00-10:00 حضوری
جامعه شناسی شهری و روستایی توحید دادخواه جویباری ج-08:00-10:00 حضوری
سازمان ها و مراکز فرهنگی سیده فاطمه حسینی دربرزی ج-08:00-10:00 حضوری
تاریخ اصول قرائت کبری شش پری ج-08:00-10:00 حضوری
جامعه شناسی فرهنگی  زهره سوری ج-08:00-11:00 حضوری
رفتارشناسی مربی(اخلاق معرفتی) شهرام  خوشنویس ج-08:00-11:00 حضوری
ارتباطات انسانی فاطمه صالحی ج-08:00-11:00 حضوری
عربی صرف امید سبزعلی ج-10:00-13:00 حضوری
رسانه های تصویری و فرهنگ سیده فاطمه حسینی دربرزی ج-10:00-13:00 حضوری
علوم قرآن و مسائل روز کبری شش پری ج-10:00-13:00 حضوری
مبانی کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارهای قرآنی امیرحسین دانشمندی ج-11:00-14:00 حضوری
ارتباطات انسانی زهره سوری ج-11:30-14:30 حضوری
جامعه شناسی فرهنگی  فاطمه صالحی ج-11:30-14:30 حضوری
کاربرد نرم افزارهای قرآنی امیرحسین فرخ زادنیا ج-12:00-15:00 حضوری
زیست شناسی عمومی شهناز مسلمی ج-13:00-15:00 حضوری
قوانین،حقوق و مقررات ملی و بین المللی علی رحمانی ج-13:00-15:00 حضوری
بررسی مسائل خانواده های تک والدی محمد مهدی امیری ج-13:00-15:00 حضوری
روش آموزش صوت و لحن و تجزیه و تحلیل کبری شش پری ج-13:00-16:00 حضوری
تجوید تکمیلی امید سبزعلی ج-14:00-17:00 حضوری
جامعه شناسی خانواده فاطمه صالحی ج-15:00-17:00 حضوری
مبانی مددکاری محمد مهدی امیری ج-15:00-17:00 حضوری
مددکاری کار با فرد1 فاتح فاطمی ج-15:00-18:00 حضوری
آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی مریم حسینی ج-15:00-18:00 حضوری
بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی یاسر بشیری ج-15:00-18:00 حضوری
آشنایی با تفسیر قرآن کریم شهرام  خوشنویس ج-17:00-20:00 حضوری
قرآن در زندگی امید سبزعلی ج-18:00-20:00 حضوری
مددکاری اجتماعی کار با خانواده1 یاسر بشیری ج-18:00-20:00 حضوری
امور فرهنگی بانوان سیده فاطمه حسینی دربرزی ج-18:00-20:30 حضوری
فرهنگ عمومی توحید دادخواه جویباری چ-15:00-17:00 حضوری
گزارش نویسی در مددکاری یاسر بشیری چ-17:00-19:00 حضوری
علوم قرآنی شهرام  خوشنویس چ-17:00-20:00 حضوری
هنر و قرآن آموزی کبری شش پری چ-17:00-20:30 حضوری
فارسی زهرا اکبری نیا د-13:00-16:00 حضوری
برنامه ریزی فعالیتهای مذهبی ناهید صایمیان د-13:00-17:00 حضوری
اخلاق حرفه ای عمار ایزدیار د-15:00-17:00 حضوری
روانشناسی کار مریم جعفری منش د-16:00-18:00 حضوری
فارسی علی زالی د-17:00-20:00 حضوری
اخلاق حرفه ای مریم حسینی د-18:00-20:00 حضوری
مددکاری اجتماعی کار با خانواده1 یاسر بشیری س-16:00-20:00 حضوری

لیست فوق، در حال بروزرسانی است ...